In deze privacyverklaring informeert Soeverein IFS u over de doelen waarvoor Soeverein IFS uw persoonsgegevens gebruikt. In het afsluitend verwerkingsoverzicht is dat gespecificeerd weergegeven en leest u ook welke bewaartermijnen wij hanteren.

Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen Soeverein IFS in acht neemt.

Soeverein IFS respecteert de privacy van bezoekers van de website en van hen die in een persoonlijk gesprek persoonsgegevens aan de Soeverein IFS adviseur verstrekken. Zodra u aan Soeverein IFS persoonsgegevens verstrekt spannen wij ons in om die te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen.

Doeleinden
De door u op de website of aan ons fysiek verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw financieringsaanvraag (of de andere financiële wensen) die wij voor u verzorgen. Deze persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product, om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met u persoonlijk in gesprek te komen. Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid. Soeverein IFS zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, omdat de financieringsinstelling of geldverstrekker die van ons vraagt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens zodat we u op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken en vragen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen en algemene archiefdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten of diensten of het verzamelen van (website)statistieken. Wij hebben in dat geval een gerechtvaardigd belang en zullen ook zoveel als mogelijk uw toestemming daarvoor vragen.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u mogelijk links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor de eventuele social media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan Soeverein IFS (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we vooral om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren.

Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen. U kunt deze cookies beheren via de Cookie-banner op de Soeverein IFS website.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier en eventueel via de live-chat kunt u ons vragen stellen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om u op de website te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, eventueel uw KvK nummer en uw woonplaats of plaats van vestiging. Door het contactformulier te gebruiken of in het gesprek via de live-chat, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak om uw wensen en behoeftes met u door te nemen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken voor deze afspraak. We kunnen daarnaast bij vragen de informatie er makkelijk bij pakken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna voor het verzamelen van statistische- en onderzoeksgegevens. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere
nieuwsbrief bevat een afmeld link. Uw e-mailadres wordt alleen met uw actieve toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt ook een email sturen als u geen nieuwsbrief meer wilt.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. de inzage in uw persoonsgegevens;
3. het corrigeren van fouten;
4. het verwijderen van verouderde gegevens;
5. het intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door Soeverein IFS aangepast worden. Op deze privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.

Contactgegevens
Uw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Soeverein IFS kunt u stellen via

info@Soeverein-ifs.eu
Contactpersoon privacy: R. Weyzen

Verwerkingsoverzicht Soeverein IFS

In dit overzicht schetsen wij welke gegevens wij van u als betrokkenen verzamelen, verwerken, en eventueel delen,ten einde de met u overeengekomen opdracht te kunnen uitvoeren en te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen. In het overzicht geven wij aan op basis van welke grondslag we gegevens verzamelen, verwerken, met welk doel en de bewaartermijnen.